Home

Riktlinje alkohol och droger

Riktlinje Alkohol och Droger - kontinuerligt diskutera attityder som rör alkohol och droger samt tydliggöra arbetsplatsens förebyggande arbete och agerande vid missbruk - alkohol- och drogmissbruk ska åtgärdas kraftfullt och konsekvent - skicka hem en medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger Riktlinjer alkohol och droger Inledning Vetlanda kommun är en helt drogfri arbetsplats. Dock kan det förekomma att medarbetare konsumerar för mycket alkohol eller använder droger. Det är viktigt att chef och arbetskamrater reagerar vid misstanke om risk-/missbruk. Att inte göra något medför att risk/missbruket fortsätter kommunen gällande alkohol, läkemedel och narkotika. Detta dokument ska användas för att ge stöd till chefer i arbete med medarbetare som har riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger. Dokumentet innehåller praktiska rutiner och ansvarsfördelning för olika roller Vår arbetsmiljö ska vara fri från alkohol och droger. Syftet med riktlinjen är att lägga grund för ett gemensamt förhållningssätt till frågor som rör detta samt ge ett konkret underlag på hur frågan behandlas på ett korrekt, medmänskligt och respektfullt sätt

Riktlinje alkohol och droger - evodokweb2

 1. Riktlinje alkohol och droger Riktlinjerna innebär att: •Det är förbjudet att använda eller att vara påverkad av droger under arbetstid. •Det är förbjudet att komma drogpåverkad eller i bakrus till arbetet som i sig leder till nedsatt arbetsförmåga •Arbetsgivaren erbjuder hjälp och stöd till medarbetare med drogproblem
 2. Unionens politiska riktlinjer om alkohol och droger på jobbet förtydligar och fördjupar hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet. Klicka på länken och ladda ner pdf-dokumentet. Unionens politiska riktlinjer om alkohol- och droger på jobbet PDF 468k
 3. Alkohol- och drogpolicy för företaget Denna policy med tillhörande bilagor omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol

Stockholms läns landstings riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser uttrycker landstingets samlade syn och är vägledande för förvaltningar och bolag. De nya riktlinjerna omfattar samtliga medarbetare men också inhyrd personal, leverantörer och underleverantörer samt praktikanter och stude-rande Riktlinje - alkohol-, drog- och andra missbruk Gäller fr o m 2002-09-01 Ändrad fr o m 2003-01-01 Denna riktlinje grundar sig på: • Rektors beslut nr 623/02, dnr 930-962-02, doss 40 Sammanfattning Alkohol och narkotikafrågor på KTH berör alla anställda. Missbruk av alkohol, tabletter och Riktlinjer för tillförlitlig alkohol- och drogtestprocess Bakgrund De centrala organisationerna på arbetsmarknaden har tillsammans med representanter från eller annan leverantör som utför provtagning av alkohol och droger för arbetslivet. Vårdgivaren utfärdar en remiss för provtagning till en provtagande enhet Alkohol-och drogpolicy samt riktlinje vid missbruk Policy Syfte och samband Svenska kyrkan på nationell nivå (kyrkokansliet i Uppsala, utbildningsinstitutet i Lund och Uppsala, Svenska kyrkan i utlandet samt den internationella verksamheten) ska vara arbetsplatser med en god arbetsmiljö fria från alkohol eller andra droger kognitiva fenomen där alkoholen eller drogen får en högre prioritet för individen än andra beteenden som tidigare haft större betydelse. Beroendet är inte kopplat till mängden alkohol eller droger utan fokus är att tillfredsställa sitt behov av alkohol eller droger. Här är beroendet primärt et

Skärgårdsredarna 2012-03-14: Riktlinjer och regler för alkohol och droger Åtgärder vid upptäckt av alkohol- och drogmissbruk Om en medarbetare uppträder alkohol- och/eller drogpåverkad på sitt arbete ska följande åtgärder vidtas: Den som rederiet har utsett att svara för alkohol- och drogfrågor ska underrättas provtagning och bedömning. Syfte Riktlinjerna för alkohol och droger ska ses som ett hjälpmedel till att åstadkomma en bra arbetsmiljö för alla anställda. Med klara regler för hur chefer och kollegor ska reagera när man misstänker/upptäcker en medarbetare/kollega som har problem. För att riktlinjerna ska var

Riktlinjen anger arbetsgivarens ansvar och skyldigheter enligt lag samt betonar såväl förebyggande som rehabiliterande åtgärder. Riktlinjen slår fast att en anställd med alkohol och/eller andra drogproblem ska få hjälp av företaget att komma tillrätta med sitt missbruk. Den anställde ska, så långt möjligt, vara kvar i sin anställning Riktlinje alkohol, droger och spel om pengar Omfattning Riktlinjen omfattar alkohol, droger och spel om pengar. Sedan januari 2018 omnämns spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Denna riktlinje tillsammans med tillhörande rutiner gäller samtliga medarbe-tare. Syfte Syftet med riktlinjen är att klargöra. Riktlinjen för alkohol och droger ska regelbundet tas upp på APT, i ledningsgrupper och ingå i introduktionsprogram för nyanställda samt ingå i arbetsmiljöutbildning som ges till chefer och skydds-/arbetsplatsombud. Arbetsgivaren ska årligen följa upp riktlinjen med tillhörande handlingsplan. Vi har alla ett ansvar Che Nacka kommuns riktlinjer och inställning till alkohol och droger samt handlingsplaner. Nacka kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras RIKTLINJER VID MISSBRUK AV ALKOHOL OCH DROGER PÅ ARBETSPLATSEN SAMT CHECKLISTA . Antagna av kommunfullmäktige 11 november 2015, § 281 (ersätter tidigare regler för hur man hanterar drogfrågor i Uddevalla kommun 2006-10-09) Mål . Uddevalla kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär at

Broschyr: Riktlinjer om alkohol och droger på jobbet Unione

 1. Missbruk av alkohol och droger hör till våra stora folkhälsoproblem och innebär ett stort lidande för alla inblandade - den som är beroende, anhöriga, vänner och arbetskamrater. Ungefär var tionde vuxen i Sverige har så allvarliga alkoholproblem att de påverkar hans/hennes möjligheter att leva ett normalt liv
 2. Riktlinjer för alkohol och droger i Region Skåne Samtliga arbetsplatser i Region Skåne skall vara alkohol- och drogfria. Detta innebär: Ett förbud för alla medarbetare att vara påverkade av eller bruka alkohol och droger på arbetsplatsen Att samtliga medarbetare avstår, även på fritiden, från e
 3. rehabilitering och sjukfrånvaro samt förhålla sig till alkohol & droger. 2. Syfte Detta dokuments syfte är att underlätta för chefer och medarbetare att, på ett effektivt sätt och med god kvalitet, kunna arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering, sjukfrånvaro, alkohol & droger enligt gällande lagar och avtal
 4. Dokumentet Riktlinjer mot alkohol och droger är antaget av kommunstyrelsen 2018-10-02 § 134. Det riktar sig till alla medarbetare. Ses över för revidering senast 2022. Kontaktperson: HR-strateg, HR-avdelningen. 1(9) RIKTLINJER MOT ALKOHOL OCH DROGER
 5. Title: Riktlinje alkohol, droger och spel om pengar Author: Marie Forslund Keywords: ��H�lsa � Arbetsmilj� Created Dat
 6. Syftet med Lunds universitets Riktlinjer gällande alkohol och andra droger är: - att säkerställa en alkohol- och drogfri arbets- och studiemiljö - att förebygga alkohol- och/eller drogrelaterade olycko
 7. Riktlinjer och rutinbeskrivningar En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera. Alkohol och droger - policy och rutin Fastställd Kommunstyrelsen 2012-02-23 § 17 Reviderad Kommunstyrelsen 2013-10-22 § 14

Alkohol och droger Nacka kommu

 1. Riktlinjer och handlingsplan avseende Alkohol och droger Version 1.2 Granskad av HR-specialist samt AE-chef Trafik/Teknik Godkänd av VD 1 Allmänt Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra synsätt, rutiner och riktlinjer kopplat till alkohol och droger för samtliga medarbetare. Det ska syfta till att öka tryggheten och tydligheten i vad so
 2. Riktlinjer och inställning till alkohol och droger. Nacka kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö. Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras
 3. Alkohol och droger. En alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö är en viktig del av Vindelns kommuns personalpolitik. Medborgare/kunder ska med förtroende kunna vända sig till oss och få god och säker service. Därför gäller nykter på jobbet alla våra medarbetare
 4. Riktlinjer för alkohol- och drogtestning Alna har lett arbetet med att ta fram riktlinjer tillsammans med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden samt Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac och forskare
 5. Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger. Unionens politiska riktlinjer för alkohol och droger utgör en plattform för hur Unionen ska agera inom alkohol- och drogområdet. Medlemmar och förtroendevalda får också vägledning av riktlinjerna hur man kan arbeta på arbetsplatsen med dessa frågor för att förebygga och hantera dem
 6. Rutin Alkohol, droger och handlingsplan vid missbruk - medarbetare Barium-id 29454 Giltigt t.o.m. 2022-06-22 Version 3 Innehållsansvarig: Stefan Andersson, HR-strateg, HR-stab (stean26) Granskad av: Marie Johansson Rodert, HR-chef, Stabsledning (marro94) Godkänd av: Jörgen Thorn, Direktör, Ledning (jorth) Publicerad av: Skaraborgs Sjukhus Giltig version är publicerad via http.

Med droger menas i dessa riktlinjer alkohol och narkotika i bred mening (ex narkotika, narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat). Mer om bakgrundsbilden och nulägesbeskrivningen angående alkohol och narkotika finns att läsa i . Alnas hemsida (www.alna.se).1. Definitioner och sympto Alkohol och narkotika, skadligt bruk och beroende. Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av. Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt

Alkohol och droger - Vindelns kommu

Akohol- och drogtestning Aln

RIKTLINJE RIKTLINJE FÖR EN ALKOHOL- OCH DROGFRI ARBETSMILJÖ 1(14) 44009-5 GODKÄNT AV Krister Eriksson GILTIGT FR O M 2019-08-08 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig. Riktlinje för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö Krister Eriksso Riktlinjer för alkohol- och drogtestning. Alna har lett arbetet med att ta fram riktlinjer tillsammans med de centrala organisationerna på arbetsmarknaden samt Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac och forskare. Vid testning av alkoholmarkörer, legala eller illegala droger i arbetslivet, bör samma krav på tillförlitlighet ställas.

Riktlinjer 2018-02-20 Dokumentnummer 585971 Ref Författare Godkänt av AMK 2018-02-20 Leif Bergman Eva Lindberg Riktlinje för arbete med alkohol-, drog- och spelberoende Skellefteå krafts arbetsplatser ska vara drogfria, hälsosamma och med god arbetsmiljö. Ett förebyggande arbete gällande beroendefrågor är en viktig de Alkohol, droger och spelberoende När en förälder eller en annan vuxen som ett barn lever med dricker för mycket, använder droger eller spelar påverkas barnet. Barn mår bra av att prata om sin situation och det är en hjälp för barnet att få prata om det som händer i familjen Alkohol och droger. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb. hearing Läs upp. AcadeMedia ska vara en drogfri arbetsplats och all hantering av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen är förbjuden. Läs mer om AcadeMedias synsätt vår antidrogpolicy

Beslutsdatum: 2018-06-13 Diarienummer: 2018KS/0418 Dokumentnamn: Riktlinjer för en arbetsplats fri från alkohol och andra droger vid Värmdö kommun 2 måltidsdryck. Det ska i dessa fall alltid finnas alkoholfria alternativ. Tävlingsaktiviteter innehållandes alkoholpriser, till exempel vinlotterier, är inte tillåte Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer. Den som dricker för mycket alkohol utgör ofta en riskfaktor på sin arbetsplats, är oftare sjukskriven, och presterar sämre när han eller hon är där. En persons alkoholrisk- eller missbruk [

Alkohol och droger på jobbet Unione

GS:s riktlinjer för alkohol och droger Fastställda 2006-09-26 Bakgrund I kravet på arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) ställs krav på att arbetsgivaren motverkar alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen. Med droger avses i dessa riktlinjer narkotika och anabola steroider hjälpa och stödja arbetstagare med begynnande alkohol- och/eller drogproblematik. Bjurholms kommuns arbetsplatser ska genomsyras av ett arbetsklimat där arbetstagare vågar ta itu med problem och svårigheter rörande alkohol och droger under arbetstid. 6 Riktlinjer - rehabilitering, 2009-04-28

Nya riktlinjer för tillförlitlig process vid alkohol- och drogtestning! Pressmeddelande • Okt 24, 2012 10:51 CEST Det råder okunskap i arbetslivet om hur tillförlitliga alkohol- och. Alkohol- och drogpolicy för _____ § 1. Syfte. Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö. § 2. Mål. Vi ställer upp följande mål: _____ § 3. Riktlinjer. Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria.

Är personens alkohol- eller droganvändande på grund av missbruk ska rehabilitering påbörjas. Den anställde är då skyldig att delta i den behandling och rehabilitering som erbjuds av arbetsgivaren. För vidare information. Medarbetare - kontakta chef eller personalenheten. Chef - se riktlinjer i chefshandboken och kontakta personalenheten Missbruk - Alkohol och droger Riktlinjer mot droger. I kommunen ska vi ha alkohol- och drogfria arbetsplatser. En god arbetsmiljö är en självklarhet i... Att förhindra missbruk. Det är allas ansvar att reagera om man vet eller misstänker att någon på arbetsplatsen har... Konsekvenser av missbruk.. 2. Riktlinje för alkohol och droger (fastställd av kommunstyrelsen 2007-10-23 §den466) upphör att gälla. Ärende Riktlinjen för arbetsmiljö och hälsa beskriver olika områden av arbetsmiljöarbetet varav vissa områden även beskrivs mer utförligt i tillhörande tillämpningsanvisningar. En ny tillämpningsanvisning för alkohol och droger

Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. Vi vänder oss till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. Vi finns också för dig som närstående. Vi har lång erfarenhet och vet att förändring är möjlig! Besöken är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess Låt utbildad personal inom hälso- och sjukvård sköta alkohol- och drogtester. Och se till att anställda vid kvalitetssäkrade laboratorier hanterar proverna. Det är riktlinjer från arbetsmarknadens centrala organisationer. Tester för att spåra missbruk av alkohol och droger används allt mer i arbetslivet. Den bilden har i alla fall organisationen Alna, som ger råd, stöd och [

Alkohol och narkotika, skadligt bruk och beroende - 1177

1.5.5 Alkohol och droger 7 Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa - hållbart arbetsliv 4 (8) 1.1 Inledning Linköpings kommun ska ha arbetsplatser där alla medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och upplever balans mellan arbete och privatliv Denna policy redovisar Mariestads kommuns värderingar och mål när det gäller alkohol, droger och spelmissbruk. Som ett praktiskt stöd finns dokumenten Riktlinje om alkohol och droger samt Riktlinje om spelmissbruk. Dokumenten tar upp ansvar och rollfördelning samt ger praktiska råd till organisationens chefer Alkohol- och drogpolicy . Ramuddens koncernövergripande riktlinjer för hur vi förhåller oss till alkohol och droger på arbetsplatsen . DEFINITION . Ett företags alkohol- och drogpolicy handlar om att visa att arbetsgivaren värnar om sina medarbetare genom en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Företagets inställning är också viktig ur et Alkohol- och drogtestning Tester kan utnyttjas för att identifiera påverkan och intag av alkohol och droger i olika situa-tioner, som i samband med nyanställning vilket troligen är mest förekommande, för misstanke-baserad testning, för monitorering av följsam - het i behandling vid rehabilitering och för slumpmässig testning Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta som har drogproblem finns i arbetslivet och fungerar ofta skenbart bra. Många döljer sitt risk/missbruk eller beroende och blir allt skickligare i att förneka det inför sig själv och andra. Därför måst

Lunds universitet strävar efter att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Om du har alkohol- eller drogrelaterade problem har du rätt till stöd och hjälp. Alla anställda har ansvar för att hjälpa en arbetskamrat som har ett skadligt bruk av alkohol eller droger • en arbets- och studiemiljö fri från alkohol och droger • att dessa riktlinjer för en alkohol och drogfri arbetsmiljö är kända bland medarbetare • att dokumentera händelser, samtal och överenskommelser • att agera när en medarbetare är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller andr VINDELNS KOMMUN Anställdes åsikt • Alkohol/droger medges: när alkohol eller droger är orsak till konstaterade bris- ter bör en överenskommelse göras om åtgärder för att motverka fortsatt nega-tiv påverkan. • Alkohol-/drogpåverkan förnekas: den fortsatta handläggningen sker enligt gäl- lande arbetsrättsliga och andra regler för arbetsplatsen Älvsbyns kommuns riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och/eller andra droger Detta dokument ersätter Riktlinjer i alkoholfrågor 1998-04-16, Handlingsplan vid misstänkt alkohol- och drogmissbruk. 2005-01-18. Inledning Riktlinjerna vänder sig till chefer med ansvar att hantera alkohol- och drogproblem

Alkohol, droger och trafik. Fakta om trafikonykterhet på våra vägar, vad säger lagen, hur påverkas man, hur mycket kan man dricka, dagen efter, polisens övervakning, vilka kör rattfulla, vad händer den som ertappas,alkolås, andra droger än alkohol. Broschyren finns endast i digital form Riktlinjer mot droger, doping, alkohol och tobak. Vår utgångspunkt är att vår idrottsverksamhet ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i vår verksamhet. Som aktiv i vår klubb ska man föregå med gott exempel och aldrig uppträda påverkad när vi.

• Nationella och internationella riktlinjer • Definition av droger • Policy - övergripande mål, år 2006 - 2015 . Inledning . Helsingborgs alkohol- och drogpolitiska program fastställer riktningen i stadens förebyggande arbete då det gäller alkohol och droger. Kommunens mål och strategier är lokala delmål i d Riktlinjer. En riktlinje beskriver hur förvaltningen bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalité. En riktlinje beslutas av förvaltningsorganisation eller verksamheten. Kommunchef och kommunledningsförvaltningen antar kommunövergripande riktlinjer alkohol, droger och spelmissbruk. Som ett praktiskt stöd finns dokumenten Riktlinje om alkohol och droger samt Riktlinje om spelmissbruk. Dokumenten tar upp ansvar och rollfördelning samt ger praktiska råd till organisationens chefer. Dessa dokument är framtagna i samverkan med de fackliga organisationerna. Definition av droger MISSBRUK/BEROENDE AV ALKOHOL/DROGER- RIKTLINJE: STÖD O SAMVERKAN BLIVANDE/NYBLIVNA FÖRÄLDRAR MED MISSBRUK/BEROENDE AV ALKOHOL/DROGER I JÄMTLANDSLÄN 1(11) 32732-5 GRANSKAT AV GODKÄNT AV GILTIGT FR O M Anna Meschaks Märith Bergström Isaksson 2020-04-03 Original lagras och godkänns elektroniskt

er. För den interna representationen hänvisas till programmet Riktlinjer vid alkohol- och drog-problematik. Inriktning Östersunds kommuns inställning till alkohol och andra droger är entydig. Bruk av alkohol och alla former av andra droger ska minska och därigenom minska dess skadeverkningar Material Alkohol och droger. Broschyr om 15-metoden En liten informationsbroschyr om 15-metoden som kan användas i kontakt både med arbetsgivare och anställda. Broschyren kan beställas i tryckt format från oss: 3 st à 30 kr, 9 st à 90 kr, 18 st à 180 kr eller 75 st à 750 kr. Priserna är exklusive moms men inklusive porto Har du frågor om alkohol och droger? Kontakta socialkontoret i Klippan Telefon: 0435 - 280 00. Stöd- och krisjourer för barn och unga. Barnens rätt i samhället BRIS BRIS Hemsida Telefon: 116 111 BRIS vuxentelefon om barn 0771 - 50 50 5 Alkohol och andra droger Ladda ner skriften om riskbruk, skadligt bruk och beroende. Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med andra personliga problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta. Kristianstads kommuns riktlinjer för skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar tillsammans med handläggningsrutin i de fall medarbetare missköter eller inte klarar sitt arbete på grund av skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar ska vara väl kända av alla medarbetare i kommunen

informera om LiU:s syn på alkohol och droger och om vår målsättning att vara en drogfri arbetsplats. Dokumentet ger också riktlinjer till hur vi ska förebygga och åtgärda missbruk i ett tidigt stadium. När det gäller LiU:s ansvar för studenter som har alkohol- eller drogproblem hanteras detta inom Studenthälsans uppdrag. Nya riktlinjer för tillförlitlig process vid alkohol- och drogtestning! Presenteras imorgon kl 09.30 på Gilla Jobbet, Stockholmsmässan. Det råder okunskap i arbetslivet om hur tillförlitliga alkohol- och drogtester ska utföras Arbetsmiljö- och säkerhetspolicyn omfattar alla medarbetare inom kommunen, kommunala bolag och stiftelser. Samtliga arbetsenheter ska vara alkohol-, tobak- och drogfria samt fria från anslag eller bilder av diskriminerande karaktär. En god arbetsmiljö och hög säkerhet är allas gemensamma ansvar

Riktlinjer och regler för alkohol och droge

 1. På den här sidan hittar du riktlinjer som används i STIL. De handlar om olika områden som till exempel arbetsmiljö och mångfald. Riklinjerna är bestämmelser som STILs styrelse har tagit beslut om. I varje dokument står det vem på STILs kontor som svarar på frågor om just den riktlinjen (under rubriken avsvarig). Har du allmänna frågor om riktlinjerna får du gärna höra av dig.
 2. Dessa riktlinjer innehåller rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende och omfattar följande områden: bedömningsinstrument, medi-cinska test er, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behand-ling, sociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol - eller narkotikaproblem
 3. Nationella riktlinjer inom 18 områden Slutversioner •Astma och KO •Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer •Demenssjukdom •Depression och ångest- syndrom •Diabetes •Endometrios •Hjärtsjukvård •Levnadsvanor •Lungcancer •Missbruk och beroende •MS och Parkinson •Palliativ vård •Rörelseorganens sjukdomar •schizofreni •Strok
 4. § 3. Riktlinjer. Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet. Följande person avgör om en medarbetare är tjänstbar: _____ På personalfester och under representationer tillåts måttlig alkoholförtäring
 5. om alkohol och dess hälsorisker ofta upp. Det efterfrågas råd och riktlinjer för hur mycket alkohol man kan dricka utan risk för skador. Personal inom hälso- och sjukvården efterfrågar forskningsbaserad kunskap och handfasta råd som de kan ge till patienter. Massmedia har ofta inslag om alkohol och dess skador och den förmodad
 6. Riktlinjer för alkohol och tobak. Antagna av Kommunfullmäktige den 27 november 2012, Alkohol- och tobakshandläggarna har det löpande ansvaret för information och handläggning av ärenden som gäller alkoholservering eller försäljning av folköl och tobak. Alkohol och tobak definieras som droger i handlingsprogrammet

Riktlinje för arbete med alkohol-, drog- och spelberoend

Forskning ignoreras i nya riktlinjer för alkohol Trots Eftersom kunskapsläget förbättrats sedan de senaste råden hade många förväntat sig nya och lägre gränser för alkohol och socker. Sveriges största tidning om droger och nykterhet. Ges ut av IOGT-NTO. Tidningen Accent, Box 12825, 112 97. Riktlinjer för alkohol på jobbet. Var uppmärksam på användning av narkotika. Ta hjälp av företag som oss för att få stöd och åtgärder. Kvalitetssäkringen är en viktig aspekt för att få arbetsplatsen alkohol och drogfri, därför ska man anlita externa konsulter som oss Vi behövde öka kunskapen kring alkohol och droger i vår verksamhet. Med hjälp av utbildningar och föreläsningar fick de stöd vi behövde. I flera år hade vi samma alkohol och drogpolicy , med hjälp av Svenska Drogtester AB fick vi en ny skräddarsydd policy som passa just för vår verksamhet Riktlinje för rök- och alkoholfri operation Giltigt till 520221231 Inledning Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för komplikationer i samband med operation. Rökning och alkohol utgör oberoende riskfaktorer vid operation. Patienter som ska opereras är en prioriterad grupp Därför accepterar LO varken alkohol eller andra droger på arbetsplatsen i samband med arbetet. Arbetsgivarens skyldigheter Enligt 13 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning och rehabilitering , ska. arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk

Alkohol, droger och spelberoende - Norrkopin

 1. 11. Alla i vår klubb vet vad som gäller kring bruk av tobak, alkohol och narkotika 12. Vår klubb tar tydligt ställning mot bruk av droger 13. Det är viktigt att man som ledare är en god förebild 14. Det är okej om ledare röker/snusar och dricker alkohol i samband med föreningsaktiviteter 15
 2. BEROENDE OCH SKADLIGT BRUK Alkohol och narkotika, skadligt bruk och beroende Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av. Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt
 3. Riktlinjen med handlingsplan ska guida chefer och medarbetare till en trygg arbetsmiljö, där alkohol och droger bland anställda inte accepteras. Borlänge kommuns arbetsplatser ska vara fria från alkohol och droger. Med droger avses även läkemedel för annat än medicinskt bruk, överdosering av läkemedel och dopingpreparat
 4. tillåtet att använda sig av alkohol, droger eller mediciner vilka klassas som narkotika, under arbetstid. Det accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till arbetsplatsen
 5. Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet. Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping. Följande riktlinjer har antagits av Eringsboda/Backaryd skytteförening
 6. Skövde Kommuns riktlinjer och handlingsprogram vid drog- missbruk och arbete Inledning Skövde kommun har som mål att förebygga och motverka missbruksproblem inom förvaltningarna. Handlingsberedskap behövs hos chefer, arbetskamrater och andra berörda. Den som har eller riskerar att få missbruksproblem skall erbjudas hjälp och stöd
 7. Vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger . Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan och utredas enligt nedan. Om en medarbetare uppträder alkohol- och/eller drogpåverkade på sitt arbete skall följande åtgärder vidtas

Riktlinjer för anställda vid Högskolan i Halmstad avseende alkohol och andra droger Reviderad 2014-05-06. Ersätter tidigare dokument beslutat 2009-01-13, Dnr 10-2009-21. I Högskolan i Halmstads program för systematiskt arbetsmiljöarbete framgår att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god och säker arbetsmiljö Riksidrottsförbundets riktlinjer för alkohol och tobak: Nikotinets effekter på det centrala nervsystemet är karakteristiska för beroendeskapande droger. Det påverkar och förändrar hjärnans signalsystem. När nikotinet försvunnit ur kroppen känner sig personen irriterad, rastlös och otålig

Alkohol och droger - AcadeMedia medarbetarweb

5. Uppföljning och eventuell rehabilitering planeras enligt ID 2253 Alkohol och Droger - Regelverk. Drogtest Provtagning utförs enligt godkänd rutin av godkänd provtagare. För medarbetarna gäller följande: 1. Chefen meddelar medarbetaren att skälig misstanke finns och informerar om Perstorpkoncernens alkohol- och drogpolicy. 2 Alkohol- och drogpolicy Syfte Policyn anger grundprinciper och inriktning för kommunens förebyggande arbete mot alkohol, tobak och andra droger. Grundprinciper och inriktning Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). De nationella målen finns i bilagan od prognos vid upptäckt och aktiv g ehandlingb. Huvudbudskap. Alkohol - Skadligt bruk och beroende. Fastställd april 2019 av Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen. Giltig till april 2021. REGIONAL MEDICINSK RIKTLINJE - LÄKEMEDEL. REGIONALA MEDICINSKA RIKTLINJER

Riktlinjer Alkohol och andra droger Brand och säkerhet Hot och våld Hälsa i arbetslivet Inomhusklimat Sjukskrivning och rehabilitering Riktlinjer för tobak och liknande produkter Trafik och reso Riktlinje: Ingen alkohol skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn-och ungdomsverksamheten. Gäller även vid läger, cuper och resor. Åtgärd/Aktivitet När Ansvarig Information om policyn till aktiva, Aktiva, ledar - Idrotts/Ungdoms-ledare och föräldrar. och föräldraträffar kommitté, persona Riklinjerna är bestämmelser som STILs styrelse har tagit beslut om. I varje dokument står det vem på STILs kontor som svarar på frågor om just den riktlinjen (under rubriken avsvarig). Har du allmänna frågor om riktlinjerna får du gärna höra av dig till STILs verksamhetsledare Katarina Bergwall

 • Trafikskola Sundbyberg.
 • Custom cars for sale Canada.
 • Ses Covetes.
 • Resurrection serie stream.
 • Love Parade 2019.
 • Verket Varberg.
 • Daun PLZ.
 • Irkutsk temperature.
 • Raka underlivet med kokosolja.
 • VW Eos Automatik.
 • Vad äter duvungar.
 • Karen Millen outlet.
 • ENFP T meaning.
 • Ramslök vallentuna.
 • Vacature Studentendecaan Hogeschool Utrecht.
 • Kan inte se bilder på Facebook i mobilen.
 • Quantum Break review GameSpot.
 • Vinkelmätare Bosch.
 • Grankrans med belysning.
 • Frivändning bra för.
 • Bodelning dödsfall Finland.
 • Blodnäva Max Frei.
 • Cauda equina Hund.
 • Nachrichten pl 24.
 • Eutrofiëring.
 • Ansvarstillägg tjänsteman.
 • Röd jättekänguru längd.
 • Katholische Kirche heute.
 • Högskoleingenjör maskinteknik lön.
 • Polishdating.
 • Snapdragon 835 in 2020.
 • St Paul's Cathedral student discount.
 • Wiggle translate.
 • Poolfilter BAUHAUS.
 • Nordenskiöldsgatan 11 Malmö.
 • Stormtändare Bäst i test.
 • Congo today.
 • Michael Douglas' son.
 • Samtyckesbrev intervju.
 • Chokladmässan Göteborg 2020.
 • Utbildningar med lågt meritvärde.