Home

Insynshandel regler

MAR - nya regler för rapportering av insynshandel m

MAR - nya regler för rapportering av insynshandel m.m. Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och Rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Detta innebär bland annat att begreppet insynsperson försvinner och ersätts med begreppet person i ledande ställning samt närstående till. Insynshandel - transaktioner utförda av personer i ledande ställning. Insynspersoner, samt dem närstående, ska anmäla vissa transaktioner i finansiella instrument till Finansinspektionen. Transaktioner som rapporteras i systemet offentliggörs automatiskt, anmälningar som kommer in via e-legitimation publiceras direkt Insynshandel. Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blev därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökades reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även. Insynshandel är namnet på det som händer när en så kallad insider handlar med aktier och/eller andra finansiella instrument i ett företag som de har insiderinformation om. Det gäller oftast en ägare eller anhörig till ägare, men inte alltid Nya regler från FI för insynshandel. I början av juli kommer nya regler för insynspersoner. Några av de större förändringarna är att även affärer som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar måste anmälas, att större innehavare inte automatiskt är rapporteringsskyldiga och att insynshandel ska anmälas snabbare än i dag - senast tre affärsdagar.

Insynshandel Finansinspektione

 1. Regeringen har kommit med ett nytt lagförslag där de vill skärpa reglerna för insynshandel i samband med rapporttillfället. Förslaget går ut på att insynspersoner inte skall få handla med aktier i bolaget två månader innan kvartalsrapporten, istället för som nu, en månad
 2. 3.1 Lagar och Regler Regeringen har kommit med ett nytt lagförslag där de vill skärpa reglerna för insynshandel i samband med rapporttillfället. Det finns flera uppmärksammade fall av insynshandel de senaste åren. Affärsvärlden har i en artikel skrivit om Det perfekta insiderklippet som ägd
 3. Med insiderlistan ser du hur börsens insiders handlar på börsen just nu. Vilka insideraffärer görs i de aktier och bolag du är intresserad av
 4. Sök Insynshandel. Svenska; English; Sök. Utgivare. Person i ledande ställning. Transaktionsdatum. Publiceringsdatum. Sök Exportera Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status.

Skärpta regler för insynshandel Publicerad 13 januari 2012 Allt fler nyckelpersoner i börsbolagen döljer egna aktieaffärer genom att handla via kapitalförsäkringar 2.1 Insynshandelns lagar och regler 2.1.1 Vilka innehar insynsställningar Handel med aktier i bolag där man har insynsställning kallas för insynshandel. Denna handel är enligt lag anmälningspliktig och måste rapporteras till Finansinspektionen. För att bidra til Skärpta regler för insynshandel Allt fler nyckelpersoner i börsbolagen döljer egna aktieaffärer genom att handla via kapitalförsäkringar. Det gör det svårt för marknaden att få information om hur insynspersoner ser på utvecklingen i det egna bolaget och svårare för Finansinspektionen (FI) att upptäcka otillåten insiderhandel Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar finansmarknadens företag. Våra övergripande mål är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen (FI) is a public authority that supervises and monitors companies operating in financial markets. Companies offering financial services in Sweden require permits. Insiders I början av juli kommer nya regler för insynspersoner. Några av de större förändringarna är att även affärer som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar måste anmälas, att större innehavare inte automatiskt är rapporteringsskyldiga och att insynshandel ska anmälas snabbare än i dag - senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum jämfört med senast fem dagar i dag

Insynshandel DistI

Uppförandekod | Swedbank

Insynshandel för börsnoterade bolag från

Insynshandel och dit tillhörande definitioner, som följer av artikel 19 och artikel 3 MAR, är ett sådant område som har genomgått en väsentlig detaljreglering i jämförelse med MAD I, där explicita förfaranderegler och egna definitioner av personer i ledande ställning (Eng. Per Nya och förändrade regler från den 1 juli 2005 En rad nya och förändrade regler om insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2005. Ändringarna har föranletts av marknadsmissbruksdirektivet2 - ett av de direktiv som genomförts enligt den s.k. Lamfalussymodellen Sök Insynshandel. Svenska; English; Sök. Utgivare. Person i ledande ställning. Transaktionsdatum. Publiceringsdatum. Sök Exportera Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Handelsplats Status; 2021-04-15. MedCap (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. MedCaps bolagsstyrning utgår från svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Bolaget följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden) Insynshandel av aktier rapporteras på hemsidan. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has updated today its Q&A on practical questions regarding the implementation of the Market Abuse Regulation (MAR) Insynshandel. Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument. För en lista se Finansinspektionen. Aktieägare. Lista på de 10 största ägarna i Unwrap Finance AB Den kraftiga börsuppgången sedan mars har åter ökat intresset för kapitalförsäkringar. Någon rapporteringsplikt för insynshandel finns det däremot inte. Günther Mårder, Aktiespararnas VD, kommenterar problematiken i TV4

I början av juli kommer nya regler för insynspersoner. Några av de större förändringarna är att även affärer som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar måste anmälas, att större innehavare inte automatiskt är rapporteringsskyldiga och att insynshandel ska anmälas snabbare än i dag - senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum jämfört med senast fem dagar i dag. Insynshandel uppstår när en person anställd i ett bolag köper aktier i det egna företaget. Risken finns att insynshandlaren handlar på information som inte marknaden har, vilket kan skapa ett signalvärde och en marknadsreaktion. Tidigare forskning visar att händelsen insynshandel ofta skapar en statistiskt signifikant abnorma Insynshandel och dit tillhörande definitioner, som följer av artikel 19 och artikel 3 i mark- regler och enhetliga definitioner av personer i ledande ställning och deras närstående har utfärdats. Jämfört med tidigare svensk reglering innebär den nya definitionen av närståend Det finns många lagar och regler som reglerar när insiderhandel, även kallat insynshandel, är lagligt och olagligt. Till exempel får inte insynspersoner köpa eller sälja aktier kort innan en rapport/årsredovisning och all laglig insynshandel måste rapporteras till finansinspektionen

MAR - nya regler för rapportering av insynshandel m . Här samlar vi alla artiklar om Insynshandel. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: H&M:s omställning. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Insynshandel är: Stockholmsbörsen, H&M, Hennes & Mauritz, Handelsbanken och Fredrik Lundberg ; Rapportering & Bonusdata Anklagelserna handlade om insynshandel i samband med noteringen av bitcoin cash. pengar eftersom kryptobörsen manipulerat priset och gjort insynshandel samt medvetet inte följt sina interna regler för notering av nya kryptovalutor

Rutin för visselblåsning | Swedbank

Spara & Investera Aktier Aktieinspiration Aktiegenerator Saga Furs är ett auktionsbolag särskilt inriktade mot pälsprodukter. En stor del av verksamheten består av att kontrollera och övervaka pälsproduktionskedjan i enlighet med stadgade EU-regler. Samarbete sker med andra aktörer inom branschen inkluderande pälsuppfödare, skinnleverantörer och internationella modehus

regler. för att säkerställa att all verksamhet bedrivs enligt. gällande regler, lagar och standarder. Nya regler, lagar och standarder följs upp, analyseras och om nödvändigt vidtas de åtgärder som säkerställer full efterlevnad. Avvikelser rapporteras löpande till företagsledningen enligt beslutade rutiner och policys Bolagsstyrningen inom Egetis baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer, såsom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq regelverk för emittenter samt Egetis bolagsordning samt interna regler och riktlinjer. Viktiga externa regelverk Svensk aktiebolagslag Svensk Kod för bolagsstyrning Årsredovisningslagen Redovisningslagstiftning och rekommendationer Nasdaq regelverk. underlättar förståelse av studien. Här presenteras relevant information om regler för insynshandel. Kap 3 •TEORETISK REFERENSRAM •I den teoretiska referensramen ämnar vi presentera tidigare forskning och lämpliga teorier som ligger till grund för vårt ämnesval. Tidigare forskning och relevanta teorier presenteras i tv Sen finns också en del regler som begränsar när en insider faktiskt får lov att handla med bolagets aktie. T.ex. finns ett embargo mot handel under en period på 30 dagar före släpp av delårsrapport eller bokslutskommuniké, och dessutom kan handel förbjudas genom en insiderförteckning (loggbok) som upprättas vid olika insiderhändelser

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara STOCKHOLM (Direkt) I början av juli kommer nya regler för insynspersoner. Några av de större förändringarna är att även affärer som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar måste anmälas, att större innehavare inte automatiskt är rapporteringsskyldiga och att insynshandel ska anmälas snabbare än i dag - senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum jämfört med senast. Insynshandel Internkontroll och revision Uppförandekod Rutin för visselblåsning Bolagsordning behöver vara en effektiv och lönsam bank och plattform för finansiella tjänster som efterlever gällande lagar och regler. Det är också grundläggande att vi har en standardiserad, skalbar och stabil infrastruktur Aldrig tidigare, sedan Investtech började registrera insynshandel 1999, har insynspersoner gjort fler affärer på en vecka. Här går vi igenom vilka datum och regler som gäller, samt ger ett par tips till dig som tänker köpa nya sommardäck

Trading at Nasdaq Stockholm is governed by the Issuer Rules, the Member Rules and the Warrant Rulebook. Nasdaq Stockholm also operates First North, an MTF in Sweden that is subject to a separate. I Actics interna kommunikationspolicy beskrivs de lagstadgade krav och regler som gäller för bolagets avseende information om marknaden, samt de processer som krävs för att tillse både efterlevnad av reglerna och att samtliga aktieägare erhåller korrekta och aktuella uppgifter rörande kurspåverkande information En stopplag, för att förhindra dold insynshandel via kapitalförsäkringar, har diskuterats i många år. Och det ska vara på väg. Först år 2013. Vissa regler finns förståelse för att de kan ta tid

Nya regler från FI för insynshandel Sv

Har insynshandel blivit en frihandel? Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet VT 2019 Datum för inlämning: 2019-06-05 Elof Port Erik Hammar Handledare: Joachim Landström. 1 Sammanfattning Denna studie undersöker insynspersoners genomsnittliga kumulativa abnormala avkastnin Insynshandel; Om oss Fokus ligger på att etablera tankstationer främst på landsbygden i södra Sverige, där bolaget har som regel att arrendera markområden där de etablerar stationerna. Kunderna består av privatpersoner samt av aktörer inom jordbruk, kommun och industri Att komma åt olika olagligheter som marknadsmissbruk eller insynshandel är också en del av de skärpta reglerna. Bättre övervakning över värdepappershandeln Genom att ha ett gemensamt system för hur rapportering sker och identifiering av juridiska personer kan myndigheter övervaka värdepappershandeln bättre Latour / Regeln om tre (3) handelsdagar NEDGÅNG är IGÅNG / till civilcurage 2020-12-04 14:53 jag skrev inte 16,00 . jag skrev ca 16,40-16,50. det är min erfarenhet när något går ner . pga när småspararna kommer hem och ser detta blir det panik i lägret . får se om detta stämmer idag . men som sakt är ingen proffs på detta . alla får ha en fortsatt bra dag som är här

BOLAGSSTYRNING . Bolagsorganen i Addtech AB består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisorer. Addtech AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Stockholmsbörsen FÖR INVESTERARE Finansiell information om Generic. Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen, Koden och övriga för Bolaget tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter och organisation

AroCell AB är ett svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556596-6107, med säte i Uppsala. AroCells aktier handlas sedan den 30 juni 2016 på Nasdaq First Nort Utdelning 2020-02-10T08:03:46+00:00 Electrolux Professional. Styrningsstruktur. Electrolux Professional strävar efter att implementera strikta regler och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägare och andra intressente TRS 2-systemets testmiljö kommer inte vara tillgänglig måndagen den 7 januari 2019 på grund av uppgradering till en ny systemversion. Från och med tisdagen den 8 januari 2019 kommer Finansinspektionen tillhandahålla möjligheten att testa Esmas nya xml-schema och valideringsregler i TRS 2-testmiljön Nya regler för rapportering av råvaruderivat. EU-direktivet (EU) 2016/65 (Mifid 2) begränsar hur stora positioner en enskild person kan inneha i råvaruderivat. Regelverket innehåller även krav på övervakning och uppföljning positionsbegränsningarna

Insiderlistan - Se hur insiders agerar på börsen

Sök Insynshandel - F

Insynshandel Internkontroll och revision Uppförandekod Bolagsordning Organisation Dotterbolag Korta fakta om Swedbank VD, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs samt säkerställer en öppen och korrekt informationsgivning Bolagsstyrning. Studentbostäder i Sverige är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Styrelse, ledning och kontroll av Bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen Om förvärvet inte kan ske inom denna period på grund av regler för insynshandel, får styrelsen besluta om förlängd Investeringsperiod. För deltagaren gäller att varje Sparaktie berättigar till en (1) Matchningsaktie revisorer. Addtech AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Därtill följs bestämmelserna i Addtechs bolagsordning. Under denna avdelning, B [...] ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval

I samband med detta uppdrag lånar bolagets styrelseordförande Mats Johansson ut 15 000 stamaktier till Erik Penser Bank. Denna utlåning av Mats Johansson kommer, enligt gällande regler, att rapporteras som insynshandel till Finansinspektionen som avyttring av samma antal stamaktier. Vid frågor kontakta: ZetaDisplay AB (publ) CEO Leif. BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som tillgängliggör bygg- och inredningsprodukter digitalt via den egna molnbaserade plattformen BIMobject Cloud

Skärpta regler för insynshandel SVT Nyhete

NCC AB styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning. NCC följer även andra svenska och utländska lagar och regler. NCC har också förbundit sig att följa börsens regelverk, som bland annat innefattar Svensk kod för bolagsstyrning. NCC har tillämpat koden sedan den infördes 2005 Tyst period. För att minska risken för informationsläckage och för att intressenter inte ska misstänkas ha fått tillgång till insiderinformation, tillämpar MedCap en tyst period under 30 dagar innan offentliggörandet av ett årsbokslut eller en delårsrapport Utskottens arbete styrs via de arbetsordningar som Styrelsen beslutar om för utskotten. Styrelsens utskott behandlar de frågor som faller inom dess respektive område, avger rapport och rekommendationer som ligger till grund för Styrelsens beslut. Utskotten har viss beslutanderätt inom ramen för Styrelsens direktiv Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida

Skärpta regler för insynshandel Sv

 1. Den 10 juni 2019 infördes nya regler i aktiebolagslagen gällande bland annat utformningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Enligt övergångsbestämmelserna till de nya reglerna ska förslaget till ersättningsriktlinjer innehålla information om tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning
 2. Insynshandel är inget nytt ämne. Det är dock ständigt aktuellt då det får mycket uppmärksamhet i media, och lagar och regler kring insynshandel diskuteras med jämna mellanrum. Tidigare studier har gjorts av etablerade forskare (exempelvis: Jaffe, 1974, Lakonishok & Lee, 2001.
 3. Till grund för bolagsstyrningen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter vid Nasdaq First North Premier Growth Market, samt andra tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och interna regler (såsom exempelvis styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion till den verkställande direktören)
 4. Code of Conduct. I vår Code of Conduct (uppförandekoden), klargörs vad som kan förväntas av vårt företag. Och vilket beteende som förväntas av alla som arbetar under något av våra varumärken
 5. reglerna är redo att röstas igenom.8 En djupdykning i detta aktuella och spännande ämne passar därför ypperligt som examensarbete. 1.2 Problemformulering och frågeställningar Representanter för EU har hävdat att nuvarande reglering 9 är ineffektiv 10, vilket därför får utgöra ett axiom i uppsatsen
 6. Electrolux Professional strävar efter att implementera strikta regler och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägare och andra intressente

Bilias kontrollmiljö bygger på att tydliga riktlinjer kommuniceras till samtliga dotterföretag för att säkerställa att de regler och principer som tillämpas är gemensamma för koncernens företag och inom respektive verksamhetsområde samt att det finns erforderliga verktyg på plats ute i dotterföretagen för att dessa ska kunna återrapportera till Bilia AB på ett korrekt och enhetligt sätt Styrelsens arbetsordning innefattar bland annat regler för antal möten som skall hållas per verksamhetsår, vad som skall behandlas samt arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. I instruktion till verkställande direktören regleras dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen

Verksamheten har regler och rutiner för hantering av sin miljöpåverkan. Transporter. Vår verksamhet kräver transporter både med egna fordon och genom underleverantörer. Från våra stora lager transporteras gods och varor till koncernens butiker och till våra e-handelskunder Styrelsen fastställer finansiella mål och strategi, tillsätter, entledigar och utvärderar VD, ser till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs samt säkerställer en öppen och korrekt informationsgivning. Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant

Finansinspektionen - Tekniska problem Netscale

Ersättning till styrelse. På årsstämman 2020 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, arvode till styrelsen att utgå med sammanlagt 1 685 000 kronor varvid 400 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter Enligt instruktioner för valberedningen antagna vid bolagsstämman ska Electrolux Professionals valberedning bestå av fem ledamöter. Valberedning har nu utsetts inför Electrolux Professionals årsstämma 2021 Reglerna gällande transaktionsrapportering berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse, inklusive sådana som erbjuder diskretionär förvaltning för kunds räkning. Företag som vidarebefodrar order behöver inte rapportera transaktioner om de slutit avtal med det utförande företaget om att det utförande företaget rapporterar transaktionerna (RTS 22 artikel 4) Hantering: Inom koncernen råder nolltolerans mot korruption. Koncernens antikorruptionspolicy är inkluderad i Code of Conduct. I tillägg till detta finns särskilda riktlinjer avseende antikorruption med regler kring gåvor och representation. Under året: 2019 förtydligades rutiner kring whistleblowing med ett webbaserat system

ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering

Nya regler för insiders - privataaffarer

 1. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tillämpliga lagar och lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses. Ersättningsprinciper Prestationsbaserad kompensation
 2. Oasmia Pharmaceutical ska undersöka om Karo Pharma har sålt sina aktier i Oasmia under de senaste dagarna. En eventuell försäljning skulle gå stick i stäv med avtalet mellan bolagen. Det skulle även kunna strida mot reglerna för insynshandel. Det skriver Dagens Industri i fredagens utgåva av tidningen
 3. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land
 4. Bolag på First North Growth Market regleras av speciella regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Insynshandel Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument
 5. ©2021 SaltX Technology Holding AB, Västertorpsvägen 135 SE 129 44 Hägersten. Corp. reg. no. 556917-6596 LEI. 549300W31010S0FY9U6
 6. 7 juli 2016. MAR - nya regler för rapportering av insynshandel m.m. Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och Rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag

Söksida Finansinspektione

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 klockan 10.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9:00 Pressmeddelande : 2016-05-23 08:00 FPC verkställer aktiesplit och meddelar beslut om återköp av aktier. Vid årsstämman i Fingerprint Cards AB den 4 maj 2016 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av motsvarande serie (s.k. aktiesplit 5:1)

En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en ­reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som över­vakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm god­känner ansökan om upptagande till handel på First North Denna utlåning av Marcus Bäcklund kommer, enligt gällande regler, att rapporteras som insynshandel till Finansinspektionen som avyttring av samma antal stamaktier

Rapportering Finansinspektione

HANDEL MED AKTIEN. Newton Nordic ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 13 januari 2015. Aktien: Kortnamn: NEWTON ISIN-kod: SE000650435 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Hantering av operationella, strategiska och finansiella risker är en grundförutsättning för NCC:s verksamhet och effektiv riskhantering en nödvändighet för ett stabilt och lönsamt företag

 • Dejan mjölka.
 • Dekoration tårta.
 • IPhone 8 wallpaper, 4k.
 • Größter deutscher Autohersteller.
 • 20 Minutes Paris.
 • Lackera cykel Malmö.
 • JBL Tuner XL.
 • What is a vamp on a boot.
 • Skaljacka Herr Outlet.
 • Akon ghetto lyrics remix.
 • Dom Perignon logo vector.
 • Rentenpunkte Soldat auf Zeit.
 • Sluta med napp 4 år.
 • Purcell Australia.
 • 3200 picture quality index.
 • Chatham House это.
 • Pajazzo clown.
 • Fiska torsk västkusten.
 • Randig slips bröllop.
 • Visjon Norge tablå.
 • Heathrow to Paddington.
 • Vinca minor Vit.
 • Loppis Åstorp.
 • Thom Yorke.
 • James Dean Bilder New York.
 • Rh negative diet.
 • Sisters Point t shirt.
 • Picasso Halmhatten.
 • Fyrhjuling till 10 åring.
 • Fyrhjuling till 10 åring.
 • Thon hotel arena lillestrøm kart.
 • Spridningskrav First North.
 • Pär Lagerkvist Uppsala.
 • Evepraisal.
 • Schubladenauszug aufliegende Montage.
 • Tandställning käkoperation.
 • Erwerbsminderungsrente Höhe 2020.
 • Husqvarna motorsåg 45 sprängskiss.
 • Avisar en inglés.
 • Goethe figur.
 • Bisatser Sfi.