Home

CAO Beroepsgoederenvervoer 2021 bijzonder verlof

CAO voorlichtingsbrochure 2020 Beroepsgoederenvervoer

Artikel 65 lid 1C: Het bijzonder verlof met behoud van loon is aangepast aan de Wet Wieg. Werkgevers zijn op grond van artikel 6 lid 3 van de cao verplicht een exemplaar van de digitale voorlichtingsbrochure te verstrekken aan de werknemers Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veelal wordt in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst een aantal extra vakantiedagen (boven op de wettelijke vakantiedagen) toegekend: de bovenwettelijke vakantiedagen. Zo ook in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer. Volgens de cao heb je, als je fulltime werkt, minimaal recht op 24 vakantiedagen Artikel 65 - Bijzonder verlof 1. Indien de werknemer op een of meer dag(en) of gedeeltes van de dag de overeengekomen werkzaamheden waartoe hij gehouden is niet kan verrichten, vanwege een van de navolgende gebeurtenissen die op de betreffende dag(en) en/of gedeelte van die dag plaatsvinden, wordt aan hem bijzonder verlof toegestaan gen die voorheen ook onder de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen. Bijzonder verlof zonder behoud van loon wordt toegestaan voor: a. Deze afspraak is vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de CAO beroepsgoederenvervoer In de cao of een vakantieregeling die met de OR is vastgesteld, kan worden bepaald hoe lang deze 'aaneengesloten' periode mag zijn. Veelal is dat drie weken aaneengesloten. Cao TLN en jouw vakantiedagen. De cao TLN heeft een aantal aanvullingen op de wet. Het aantal vakantiedagen kun je terugvinden in artikel 67a van de cao TLN

Cao Beroepsgoederenvervoer Looptijd: 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, koeriersdienst of een grote logistieke dienstverlener die aangesloten is bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) of je werkt bij een bedrijf dat mobiele kranen verhuurt en je werkgever is aangesloten bij de VVT TLN-CAO 2017-2020 8 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport, gevestigd te Culemborg; hierna gezamenlijk te noemen partij ter ener zijde, 2. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht Bijzonder verlof zonder behoud van loon wordt toegestaan voor: het uitoefenen van het lidmaatschap van een openbaar lichaam, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet; het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een werknemersorganisatie, die partij is bij het afsluiten van deze CAO tot ten hoogste 6 dagen per kalenderjaar, tenzij het bedrijfsbe-lang zich daartegen verzet Dat geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2019 vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen

Vakantiedagen en vakantiegeld in de Transport & Logistiek

Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 41 Bijzonder verlof 42 Bij wet geregeld verlof 43 Bij CAO geregeld verlof 44 Aanvullende afspraken over verlof en ziek zijn 4 Beloningen 45 CAO-lonen 2 CAO NS 2017-2020 60 Niet toekennen maandbezoldiging bij afwezigheid werknemer Inhoudingen 61 Pensioenpremie 62 WIA excedent premie 62a Wettelijke WGA-verzekerin

Het uitgangspunt van bijzonder verlof is dat de werknemer in staat wordt gesteld om zijn bijzondere verplichtingen in de privésfeer na te komen. Zie voor nadere informatie over bijzonder verlof artikel 36 van de cao Openbare Bibliotheken. De cao Openbare Bibliotheken bepaalt niet hóe de regeling eruit moet zien yulmh gdj hhq yulmh gdj glh zrugw jhqrwhq lqjhyrojh duwlnho duwlnho duwlnho duwlnho duwlnho duwlnho hq duwlnho ehwhnhqw gdw phq qd hhq uxvwsdx]h yd CAO Rijk, waar vakbonden en 6.2 Periodieke salarisverhogingen 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2020 6.4 Jubileumuitkering 6.5 Eenmalige cao-uitkering 2020. 7. Variabele beloning. § 4.3 Kortdurend en langdurend bijzonder verlof: de algemene voorwaarden

CAO beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van

 1. 21 oktober 2020. Coronacrisis en loonbetaling, ziekte en verlof. Bespreek samen vooral de mogelijkheden (vakantie, onbetaald verlof, betaald andere taken thuis verrichten, werkrooster aanpassen, De cao legt geen verplichting op tot het vergoeden van kosten woon/werkverkeer
 2. Cao-onderhandelingen Op deze pagina vind je alle relevante informatie over de cao-onderhandeling met betrekking tot het beroepsgoederenvervoer. In dit them
 3. Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt

Cao beroepsgoederenvervoer bijzonder verlof, de sector

 1. Cao . CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen
 2. Akkoord over CAO Rijk (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) CAO Rijk 2020 II per 31 december 2020 Transponeringstabel ACRU versie met per 1 januari 2021 gewijzigde bedragen 17.12.2020 SOR-afspraak vrijstelling vakbondswerk Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020 - 2024 CAO Rijk 2020 versie met per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen Bedragen CAO Rijk 2020 per 1 juli 2020 Reglement Geschillencommissie ACRU Factsheet Geschillencommissie ACRU CAO Rijk 2020 versie ondertekening 26 september.
 3. imaal 12 maanden in dienst is, kan om onbetaald verlof verzoeken
 4. Een nieuwe versie van CAO Beroepsgoederenvervoer (code loonheffing 21) looptijd 01-01-2020 - 31-12-2020 is geplaatst op CAOWijzer
 5. Deze vorm van verlof mag zolang duren als nodig is voor het oplossen van de problemen. Houd er rekening mee dat u het loon van uw werknemer dient door te betalen. Bijzonder verlof. In de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat wanneer uw medewerker recht heeft op bijzonder verlof

Vakantieregels in Transport - Cao Beroepsgoederenvervoer

 1. In 2020 wordt ook deze regeling door de cao-partijen nader uitgewerkt. Naar verwachting gaat ook deze regeling media 2021 in. Verlof bijzondere gebeurtenissen In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen. In sommige situaties gaat dit van de vakantieuren van de werknemer af
 2. Hieronder een korte uitleg van de verschillende verlofregelingen voor medewerkers. Kijk voor de volledige regels in de geldende cao en in de Wet arbeid en zorg, waarin een groot deel van de regelingen is vastgelegd. Voor meer informatie over de verlofregelingen, kunt u ook contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad)
 3. cao, aangegaan. Partijen zijn het navolgende overeengekomen: Loonsverhoging Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen en de schaalsalarisbedragen als volgt aangepast: 1. Per 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 2. Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 3
 4. Cao beroepsgoederenvervoer: geen loonaanpassing. De verlenging houdt in dat alle afspraken in de bestaande cao de rest van dit jaar zo blijven. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen over overwerk, verlof en vakantiegeld. Er vindt in 2020 geen loonaanpassing plaats

Wat bijzonder verlof precies is. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Soms staat het in de cao van je werkgever. Of maakt je baas daar zelf afspraken over in je arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. De personeelsafdeling van je werkgever kan je vertellen welk bijzonder verlof je precies kunt krijgen. Een aantal voorbeelden van bijzonder verlof: Examen; Eigen verhuizin Regels bijzonder verlof in cao. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen afspraken staan over bijzonder verlof. Wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Uw werkgever of personeelsafdeling kan u hierover informeren CAO Beroepsgoederenvervoer. De cao's van TLN en KNV definitief samengevoegd tot één nieuwe cao voor de ruim 150.000 medewerkers in de transportsector. Op 12 juni 2017 werd bekend dat de leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met deze nieuwe cao. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 Dan kun je in de cao precies nazoeken wanneer en - in specifieke gevallen - hoe lang je jouw werknemers bijzonder verlof moet geven. Je leest ook wanneer je een verzoek om verlof kunt weigeren. De cao-partijen (werkgevers en werknemers) bepalen onderling in welke gevallen werknemers recht hebben op verlof en in welke gevallen niet Werknemers hebben wettelijk recht op diverse vormen van verlof. Dat kan zijn voor het nemen van vakantie, CAO Beroepsgoederenvervoer over CAO's en salarissen via Whatsapp; Volg ons op social media . Laatste nieuws. 09-02-2021 - Onderhandelingsresultaat CAO timmerindustrie 2020 - 2021; 09-02-2021 - Onderhandelingsresultaat CAO.

Cao Beroepsgoederenvervoer - Sector Vervoer en logistiek

 1. Artikel 31 Bijzonder verlof 37 Artikel 32 Ouderschapsverlof 37 Artikel 33 Palliatief verlof 37 Artikel 34 Kortdurend zorgverlof 37 Artikel 35 Declaratieregeling verlof 37 Artikel 36 Geboorteverlof voor partners 37 Hoofdstuk 5 Functiegebouw 39 Artikel 37 Functiegebouw algemeen 39 Artikel 38 Groepsindeling afbouwwerknemers 3
 2. CAO Beroepsgoederenvervoer 27 januari 2021 / in Nieuws / door H. van der Berg B.V. Vakbond FNV Transport & Logistiek heeft naar de werkgeversorganisaties aangegeven niet langer meer te willen wachten met onderhandelen Beroepsgoederenvervoer - Nieuwe volledige samenvatting 12 juni 2020 De nieuwe volledige samenvatting van de reguliere cao Beroepsgoederenvervoer (CAO21), looptijd 01-01-2020 t/m.
 3. Cao voor het Verzekeringsbedrijf 20 april 2020 | Pag. 2 Inhoud Voorwoord 6 Bijzonder verlof 26 4.4.2. Arbeid en zorg verlof 26 4.4.3. Vitaliteitsverlof 27 Hoofdstuk 5 - Pensioen 29 5.1. De inhoud van de cao is aangepast aan het cao akkoord 2020
 4. In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over het opnemen van zorgverlof en wat het betekent voor je inkomen. Soms kent de cao ook een loonaanvulling tot 100% bij het kortdurend zorgverlof. Wat langdurend zorgverlof precies is. Per jaar mag je 6 keer het aantal uren opnemen dat je per week werkt. Werk je 30 uur
 5. Cao beroepsgoederenvervoer wordt verlengd tot 1 januari 2021. 4 juni 2020. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen omtrent overwerk, verlof en vakantiegelduitkering. Er vindt in 2020 geen loonaanpassing plaats
 6. Cao Beroepsgoederenvervoer Looptijd: 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, koeriersdienst of een grote logistieke dienstverlener die aangesloten is bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) of je werkt bij een bedrijf dat mobiele kranen verhuurt en je werkgever is aangesloten bij de VV
 7. 1 Deze cao geldt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. 2 Partijen kunnen overeenkomen de cao tijdens de looptijd te wijzigen. 3 Indien geen van de partijen uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de cao eindigt de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur steeds met 12 maanden verlengd

De werkgever kan aan de werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen in verband met overige bijzondere gebeurtenissen die niet in de CAO staan genoemd, zulks ter beoordeling van de werkgever Deze cao is met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, van toepassing op: a. alle werknemers in dienst van de werkgever; b. de werknemers in dienst van een (mede) door de werkgever in stand gehouden. centrale dienst. 2. Deze cao treedt in werking op 1 juni 2018 en loopt tot 1 oktober 2019. 1.3.Afwijkingsmogelijkheden

Home; Vaktechniek; Kantoorondersteuning; Educatie; Carrière; Belangenbehartiging; Home; Vaktechniek; CAOnet; Bedrijfstakken; Beroepsgoederenvervoer; CAO's; Cao. § 4.4 Buitengewoon verlof. 4.4.1 Bijzonder verlof; 4.4.2 Verlof voor vakbondsactiviteiten § 4.5 Verlof in verband met arbeid en zorg. 4.5.1 Recht op adoptie- en pleegzorg; 4.5.2 Recht tijdens kortdurend zorgverlof; 5. Activerend personeelsbeleid § 5.1 Uitgangspunten. 5.1.1 Strategische personeelsplanning; 5.1.2 Activerend Personeelsbeleid; 5.1.3 Opleidingspla

functieschaal; 40% over uren bijzonder budget voor werknemers met schaal 8 of lager. Overige werknemers hebben een eigen bijdrage van 50%. Gedeeltelijk CAO-PO Art. 8A Nee Borstvoeding Zo vaak als nodig, echter maximaal een vierde van arbeidstijd per dienst Verlof om kind te zogen dan wel om borstvoeding te kolven, gedurende de eerste 9 levensmaanden Wanneer zijn de feestdagen en vakanties in 2020? Wanneer is de bouwvak? Goede vrijdag, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst 2020. Een overzicht voor ondernemers met personeel

De cao loopt af op 31 mei 2021. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 11 juli 2020 algemeen verbindend verklaard. Dit besluit geldt tot en met 31 mei 2021. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven Cao beroepsgoederenvervoer 2021 bijzonder verlof. TLN-CAO 2017-2020 1 VOORLICHTINGSBROCHURE BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR Bijzonder verlof 65 56 Bijzonder beroepsgoederenvervoer is aangevraagd of toegekend, danwel waarbinnen de verhuur van mobiele kranen plaatsvind Bijzonder verlof 19 Organisatieverlof 21 Onbetaald verlof 21 Deze cao is aangegaan voor een tijdvak van één jaar, eindigt op 31 december 2020. 2. Deze cao kan door partijen tegen het einde van de contractsperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden

CAO Rijk in 2020: een cao met een korte looptijd en beperkte wijzigingen, maar wel met een paar ankerpunten voor een nieuwe koers. De loonsverhoging van 0,7% per 1 juli 2020 zoals overeengekomen in het Akkoord over CAO Rijk (1 juli 2020 tot en met 31 december 2020) is verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao 1. De cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021. 2. Als geen van de cao-partijen de bepalingen uit de cao bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd heeft opgezegd, worden deze bepalingen voor de duur van één jaar verlengd. In geval van opzeggin § 4.3 Kortdurend en langdurend bijzonder verlof: de algemene voorwaarden Deze cao geldt van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020. o u niet werkt omdat u vakantie of verlof heeft of ziek bent en in deze cao is bepaald dat u Bedoeld verlof is begrepen in het aantal uren, genoemd in artikel 12.1.2. 2. De werkgever van een revalidatie-instelling kan een collectieve sluitingsregeling vaststellen. In is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 1 januari 2009 in dienst was bij een werkgever die de Cao Ziekenhuizen toepaste. 2

CAO bgv Artikel 64 en 65 en 66 - Jaclan

48 Buitengewoon verlof (imperatief) 50 Buitengewoon verlof (facultatief) 51 Buitengewoon verlof voor politieke functies (imperatief) 51 Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden (imperatief) 52 Ouderschapsverlof (imperatief) 52 Verlof wegens militaire dienst . 52 Onbetaald verlof . 53 Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarhei CAO Detailhandel AGF: Ook bekend als: CAO Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF), Detailhandel: Code loonheffing: 549: SBI Code: 472: Soort CAO: branche: AVV Ingangsdatum: 31-08-2019: AVV Expiratiedatum: 31-03-2020: Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Detailhandel AGF 2019-2020 (27-08-19) > AVV CAO Detailhandel AGF 2017-2018 (04-07-17) > AVV CAO Detailhandel AGF 2015-201 12.3 Verlof; 12.3.1 Definities; 12.3.2 Premies tijdens onbetaald verlof; 12.3.3 Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen; 12.3.4 Verlof in verband met deelneming aan publiekrechtelijke colleges; 12.3.5 Overige verlofmogelijkheden; 12.3.6 Afwijzing verlof; 12.4 Arbeid en zorg; 12.4.1 Algemeen; 12.4.2 Zwangerschaps- en bevallingsverlo

Transport Online - Meer verlof voor partner bij geboorte bab

CAO PO 2019-2020 Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs Uitgave PO-Raad Utrecht, 24 maart 2020 Deze cao is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokken partijen: www.poraad.nl www.aob.nl www.avs.nl www.cnvo.nl www.fvov.nl www.fnvoverheid.n De werknemer waarvan de echtgeno(o)t(e), (stief)vader, (stief)moeder, kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonmoeder, schoonvader is overleden, krijgt vanaf de dag van overlijden vijf aaneengesloten werkdagen verlof met behoud van loon aan de hand van artikel 1 lid 8 van de CAO, voor zover op deze dagen normaal wordt gewerkt

Vanaf 1 januari nieuw recht op geboorteverlof - AG

Cao voor het Verzekeringsbedrijf 2021 11 maart 2021 | Pag. 6 Voorwoord De cao voor 2021 bouwt voort op de veranderingen die in 2020 zijn ingezet: een moderne cao met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en voor de eigen regie van de werknemers. 2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. We werden geconfronteerd met het SARS 2-Covid-1 VI VERLOF 46 Artikel 36 Vakantierechten 46 Artikel 37 Toepassing vakantierechten 46 Artikel 38 Collectief op te nemen vakantiedagen 47 Artikel 39 Bijzonder verlof 47 PROTOCOLLEN 49 1 Functiehandboek 49 2 Reparatie derde WW-jaar 49 3 Duurzame Tot 1 januari 2020 gaf de cao een uitloopmogelijkheid in het aantal tijdelijk

Deze cao is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokken partijen: www.poraad.nl www.aob.nl www.cnvo.nl www.avs.nl www.fvov.nl www.fnvoverheid.nl www.poinactie.nl Dit zijn de cao-teksten zoals die gelden op 1 augustus 2018 CAO Timmerindustrie met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws. 24-10-19 AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020. 25-09-19 Wijziging tekst CAO Timmerindustrie 2019-2020. 17-07-19 Nieuwe tekst CAO Timmerindustrie 2019-2020. 03-04-19 Akkoord CAO Timmerindustrie 2019-2020. 07-11-18 AVV CAO Timmerindustrie 2018-2019 Cao Jeugdzorg 2019-2020 Wat zijn de Als de werknemer gemiddeld 36 uur per week werkt, dan heeft hij ieder jaar recht op 56 uur extra verlof (verlofbudget). Als de werknemer deze uren opneemt, krijgt hij zijn salaris gewoon uitbetaald 9.6 Bijzonder verlof; 9.7 Wettelijk verlof 6.8 Bijzonder verlof 29 6.9 Onbetaald verlof 30 6.10 Sabbatical verlof 31. 7 e ekt Zi en arbeidsongeschiktheid 32 7.1 Aegon-cao 2020-2022 3 Tekenblad bij de Aegon-cao 2020-2022 Ondergetekenden verklaren dat zij per 1 juli 2020 de Aegon-cao 2020-2022 zijn aangegaan Verlof - situatie per 01-01-2020. In de CAO Rijk is een aantal aanvullende voorzieningen op de WAZO vastgelegd. Daarnaast is in de CAO Rijk een aantal gebeurtenissen en activiteiten genoemd waarvoor medewerkers verlof kunnen aanvragen. Dan spreken we van bijzonder verlof

Artikel 37 BIJZONDER VERLOF 39 Cao-partijen hebben gemeend dat naarmate de leeftijd van de werknemers 1 januari 2021. Loon Per 1 januari 2019 wordt het loon verhoogd met 3% en per 1 januari 2020 nog eens met 2,5%. 8 ZOETWAREN CAO Duurzame inzetbaarheid Cao-partijen willen duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Om di CAO voor het Uitgeverijbedrijf - Deel I Algemeen; CAO voor het Uitgeverijbedrijf - Deel II Journalistiek; CAO voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021 (Engelse vertaling) CAO voor het Uitgeverijbedrijf vanaf 2015; CAO's in de sector Uitgeverijbedrijf t/m 2014; TOELICHTINGEN EN FAQ's; CAO PAWW Sector 4, no 6 (cao-code 4020) I. INLEIDENDE.

CAO-vragen voor transport en logistiek - TON Magazin

Duurt het buitengewoon verlof langer dan een dag? Dan moet de medewerker het buitengewoon verlof aaneengesloten opnemen. Het weekend telt hierbij niet mee. Een voorbeeld Stel een medewerker heeft recht op drie dagen bijzonder verlof en gaat in op een vrijdag. Dan loopt het verlof door tot en met dinsdag Het aantal 2020-cao's kan daarom nog verder oplopen. Inmiddels hebben cao-partijen - vooral dus in het precoronatijdperk en enkele maanden daarvoor, najaar 2019 - voor 107 (1,1 miljoen werknemers) van deze 395 cao's een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op 27% van alle in 2020 expirerende cao's 2019 - 2020 Cao Jeugdzorg Looptijd: 1 april 2019 tot en met 31 december 2020 De cao Jeugdzorg is afgesloten door Jeugdzorg Nederland FNV CNV Connectief FBZ Pagina 1 van 95 De werknemer heeft geen recht op bijzonder verlof als de werkzaamheden het volgens de werkgever niet toelaten,. b. Bijzonder verlof Bijzonder verlof is aan apraak op extra verlof op grond van bijzonder situatiess elders op deze site toegelicht. Klik hier voor nadere informatie. 2. BOVENWETTELIJK VERLOF Onder bovenwettelijk verlof wordt verstaan aanspraak op verlof die op grond van de arbeidsovereenkomst en/of de cao wordt toegekend bovenop het zgn.

Bijzonder verlof - situatie per 01-01-2020 Informatie

Feestdagen betekenen niet altijd direct vrije dagen en niet alle cao's hanteren dezelfde feestdagen. BOVAG zet de regels, toeslagen en afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf op een rij voor 2021 De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd. Zij konden tot 1 juni hun mening over het voorstel kenbaar maken. Gisteren hebben de organisaties van werkgevers en werknemers in Gouda de overeenkomst ondertekend Wanneer jouw bedrijf onder een cao valt, staat in die betreffende cao exact vermeld wanner en, in specifieke gevallen, hoelang je jouw medewerkers bijzonder verlof dient te geven. Hier staat ook in vermeld in welke situaties je een verzoek om bijzonder verlof zou kunnen weigeren

CAO Beroepsgoederenvervoer jubileum - de sector

3 juni 2020. Cao beroepsgoederenvervoer wordt verlengd tot 1 januari 2021. De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd Er zijn situaties waarbij een werknemer niet kan werken maar geen vakantie-uren hoeft op te nemen. Dat heet bijzonder verlof. Als basis geldt het bijzonder verlof van de Wet Arbeid en Zorg. De cao geeft daar op aanvullend voor een aantal specifieke gebeurtenissen ook bijzonder verlof. Soms moet een werknemer korte of langere tijd (mantel)zorg verlenen SOORT VERLOF GEVOLGEN VOOR DE WERKNEMER VERLOFDUUR OMSCHRIJVING ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS-VERLOF Inkomen: Uitkering ter hoogte van 100% van het loon (tot maximumdagloon). Meestal betaalt UWV de uitkering aan de werkgever, zodat die het loon kan blijven doorbetalen. Vakantie-opbouw: Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat de opbouw vakantiedagen door. Tenminste 16 weken. Duur van.

Vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoe

Onder bijzonder verlof vallen kortdurend zorgverlof, palliatief verlof (stervensbegeleiding) en rouwverlof. U kunt als werkgever de extra loonkosten declareren bij het O&O-fonds Afbouw. APG verzorgt de uitvoering van de declaratieregeling. U leest meer over deze regeling in artikel 35 van de cao Afbouw. Declareer hier kortdurend zorgverlo 340 uur verlof. 40 uur basisbudget; 130 uur bijzonder budget; 170 uur overgangsbudget; Eigen bijdrage van 50% of 40% over 300 uur. 200 uur verlof. Keuze 1 voor laagste eigen bijdrage. 40 uur basisbudget; 130 uur bijzonder budget; 30 uur overgangsrecht; Eigen bijdrage van 50% of 40% over 160 uur. Keuze 2 voor 200 uur verlof en andere bestedingsdoele bij de geboorte van uw kind voor 36 uur. Dit verlof moet worden opgenomen binnen een tijdvak van vier weken na de bevalling of thuiskomst uit het ziekenhuis conform de Wet arbeid en zorg. Bij een geboorte op of na 1 juli 2020 kan het verlof worden uitgebreid met 5 weken verlof Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bouwmaterialen. Looptijd: 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Hier vindt u de integrale tekst van de cao voor de bouwmaterialenhandel. Klik hier om de hele cao als PDF te openen Je zwangerschaps- en bevallingsverlof is 16 weken. Op grond van de cao recreatie heb je daarnaast recht op 2 extra weken verlof. Je uitkering is gebaseerd op het inkomen in het kalenderjaar. Dit verlof kun je flexibel opnemen. Dit betekent dat je op zijn vroegst zes weken en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof.

Cao detailhandel 2021 bijzonder verlof - riesenauswahl an

Bijzonder buitengewoon verlof. Bijzonder of buitengewoon verlof is het soort verlof dat niet wettelijk is vastgelegd. Deze soort verlof staat in de cao of is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Je kan bij bijzonder verlof denken aan verlof voor een huwelijk, verhuizing, studie of bij overlijden van een familielid Naast wettelijk verlof heeft u in veel gevallen recht op bijzonder (of buitengewoon) verlof. In uw arbeidsovereenkomst of cao staat in welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen, voor hoe lang en of u dit verlof betaald krijgt. Anders dan wettelijk verlof is bijzonder verlof niet in de wet geregeld. Bijzonder verlof is van toepassing op familieomstandigheden of bijzondere gebeurtenissen.

Dit kan dan een dag of 5 worden. De andere directe verwandten (eerstegraads verwanten dus) krijgen 3 dagen bijzonder verlof. Daarnaast wordt er soms uit coulance extra bijzonder verlof gegeven door een werkgever als de overledene in het buitenland woont basis cao 4.4.1 De regeling [ 6.1 ] Als in verband met bijzondere omstandigheden (kort) verzuim binnen uw arbeidstijd noodzakelijk is, staat de werkgever dit toe, voor zover dit in het bedrijf gebruikelijk is In sommige gevallen - afhankelijk van je cao - kan je verlof aanvragen voor zulke zaken. Deze vorm van verlof worden bijzonder verlof of buitengewoon verlof genoemd. Het gaat hier om betaald verlof, waar je zelf geen vrije uren of dagen voor hoeft in te leveren. Lees hieronder meer over: Regelingen in je cao; Bijzonder verlof bij bezoek aan de (huis)art

 • Deko über Bett.
 • Malawi kwacha to SEK.
 • Hader UdK Berlin.
 • Munksundsbo felanmälan.
 • Soja Fruchtfolge.
 • Omron tempskydd.
 • Osby outlet 2020.
 • Jasmin blomma köpa.
 • Courtney Love daughter.
 • Carlstad Crusaders Facebook.
 • Vad äter änder i naturen.
 • Hur tvätta gamla vaddtäcken.
 • Wild Joker Casino online.
 • Dooleys Coffee.
 • Astro A10 headset not working.
 • Ich vermisse dich Brief.
 • Mercedes benz gle coupe price.
 • Veranstaltungen Sindelfingen Kinder.
 • Milena pleško Facebook.
 • FIFA 19 Companion.
 • Gör Inget gott.
 • Sony UBP X800M2 review.
 • En annan dimension.
 • Försäkringstjänsteman lön.
 • Crescent mountainbike barn.
 • Nyfödd förkyld.
 • PowerPoint Würfel.
 • Boxen SYD.
 • Möbeltvätt hyra Göteborg.
 • ID3 Tag remover Mac.
 • Facebook PM vs Messenger.
 • Styr och reglerteknik gymnasiet.
 • Ads bih konkursi.
 • TES3MP journal sharing.
 • Vitkoka silver.
 • Vik synonym.
 • List of podcast apps.
 • Moto X3M crazy games.
 • LIGO project.
 • Köpa rabarberplanta.
 • Frisör Bjärred.